FUNDUSZ ZAPOMÓG DLA WETERANÓW

Weteran – żołnierz, który ukończył 65 lat, lub weteran poszkodowany – żołnierz, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej może ubierać się o przyznanie zapomogi. Fundusz na zapomogi dla weteranów i weteranów – poszkodowanych utworzył Minister Obrony Narodowej stosownie do zapisu art. 31 ust. 2 ustawy o weteranach działań poza granicami państwa. Zasady korzystania z funduszu określone są w Rozporządzeniu Ministra ON (Dz. U. 2012 poz. 105).

Zapomoga może zostać przyznana:

  1. Na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
  2. W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana – żołnierza lub weterana poszkodowanego – żołnierza.

Niezbędne dokumenty w celu uzyskania zapomogi: