MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych MON koordynuje i realizuje zadania w zakresie weteranów oraz weteranów poszkodowanych. a w szczególności realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203).
Ministerstwo Obrony Narodowej corocznie udziela wsparcia finansowego Stowarzyszeniu w formie dotacji celowej na realizację zadań publicznych w zakresie działań rehabilitacyjnych i aktywizujących weteranów rannych i poszkodowanych.