POMOC W FINANSOWANIU NAUKI DLA WETERANÓW-POSZKODOWANYCH

Na podstawie zapisów w rozdziale 4 Ustawy o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany – żołnierz ma prawo do uzyskania pomocy finansowej na jedną z wymienionych form kształcenia:

 • Naukę na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej;
 • Studia pierwszego stopnia;
 • Studia drugiego stopnia;
 • Jednolite studia magisterskie;
 • Studia podyplomowe.

W ramach pomocy, o której mowa, mogą być pokryte koszty:

 • Opłaty za naukę lub studia;
 • Przejazdów z miejsca zamieszkania do szkoły lub uczelni i z powrotem;
 • Zakwaterowania w miejscowości, w której weteran pobiera naukę lub odbywa studia

Zasady dotyczące pobierania pomocy finansowej:

 1. Pomoc przysługuje na jedną z wybranych przez weterana poszkodowanego – żołnierza form kształcenia do wysokości 400% najniższej emerytury.
 2. Wysokość pomocy finansowej przysługuje na każdy rok szkolny lub akademicki przez cały czas trwania nauki lub studiów, nie dłużej niż w wymiarze określonym w programie nauczania lub w programie studiów.
 3. Jeżeli w roku akademickim program studiów obejmuje tylko jeden semestr, pomoc finansową przyznaje się w wysokości 50% pełnej stawki.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach związanych ze stanem zdrowia lub zdarzeniami losowymi dotyczącymi weterana poszkodowanego – żołnierza powodującymi konieczność przerwania nauki lub studiów, wypłata pomocy finansowej ulega zawieszeniu, na wniosek zainteresowanego, do czasu ustania przyczyny przerwania nauki lub studiów.
 5. Poniesione przez organ koszty nauki lub studiów oraz przejazdów i zakwaterowania podlegają zwrotowi w przypadku nieukończenia nauki lub studiów z przyczyn leżących po stronie weterana w terminie określonym w programie nauczania lub w programie studiów, z wyjątkiem przyczyn nieukończenia nauki lub studiów, o których mowa w ust. 6. Koszty te podlegają zwrotowi w terminie 6 miesięcy od dnia doręczenia wezwania.

Niezbędne dokumenty potrzebne do uzyskania pomocy na naukę: